Pretkorupcijas pasākumu plāns

Apstiprināts ar

Rīgas 28. vidusskolas direktora

                                                                              27.11.2018. rīkojumu Nr.VS28-18-57-rs

Rīgas 28.vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2019. .gadam

 Par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem informēt pa tāltuņiem 67026859, 67012031, e-pastā bac@riga.lv.

Nr.p.k.

 

Veicamā funkcija (uzdevumi)/darbības joma Risks, riska notikuma apraksts Riska līmenis Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai  

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgais par pasākuma izpildi Izpildes termiņš
1 2 3 4 5 6 7 8
1.  

Personāla atlase

 

Rīcība interešu konflikta situācijā – nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.

 

V

 

Apstiprināt amata vietu kandidātu izvērtēšanas veidlapas ar vērtēšanas kritērijiem.

 

Sūdzību un konstatēto pārkāpumu skaits  0.

 

Direktors G.Jirgensons

 

20.01.2019.

Lasīt PDF…