Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 28. vidusskola sniegs atbalstu, samazinot nomas maksu par nekustamā īpašuma nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.
Komersanti, kas saņēmuši atbalstu
 
Nr.
Komersanta reģistrācijas numurs
Komersanta nosaukums
1
40003419037 SIA “Kafe Serviss”

 

 

Iepirkumi

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sliežu ielā 23 (iznomājamā platība 1 m²),

būves kadastra apzīmējums 0100 0150015001, nomas līgumu.

01.11.2019.  Rīgas 28. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sliežu ielā 23, (iznomājamā platība 1 m²),

būves kadastra apzīmējums 0100 0150015001,

nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”,

reģistrācijas  Nr. 4003419034, nomas maksa  – EUR  57,00 mēnesī,

ar termiņu līdz 01.11.2024.