1. Skolas Iekšējās kārtības noteikumi

     2. Skolas NOLIKUMS

     3. Par izglītojamo un viņu vecāku personas datu apstrādi

     4. Kārtība, kas nosaka Rīgas 28.vidusskolas izglītojamo un pedagogu apbalvošanu

     5. Darbinieku atlases kārtība Rīgas 28.vidusskolā

     6. Iekšējā trauksmes celšanas kārtība    Sūdzības iesniegšanas veidlapa

     7. Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

     8. Darba kārtības noteikumi

     9. Par vadītāja un pedagogu rīcību, ja konstatētā fiziska vai emocionāla vardarbības pret izglītojamo

     10. Rīcības plāns neattaisnotu stundu kavējumus novēršanai

     11. Izglītojamo drošības noteikumi

     12. IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

     13. Mājas darbu uzdošanas un vērtēšanas kārtība.

 

 

 

rigas_domes_gerbonis

RĪGAS 28.VIDUSSKOLA

Reģ. Nr. 90000013606 Sliežu ielā 23,  Rīgā,  LV–1005,
tālrunis 67395842, fakss 67395842, e-pasts r28vs@riga.lv

IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

2018. gada 24. oktobrī Nr.VS28-18-9-nts

I      Vispārīgie jautājumi

 1. Rīgas 28.vidusskolas (turpmāk-Skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk-Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta otro punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas otro punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 28.11.2009.noteikumiem Nr.1338 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5. un 6. punktam, Ministru kabineta 27.03.2010. noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumiem un Skolas nolikumu.
 2. Noteikumi nosaka:
Lasīt tālāk…

rigas_domes_gerbonis

RĪGAS DOME

Reģistrācijas Nr.LV90000064250, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184,
e-pasts: riga@riga.lv

NOLIKUMS

Rīgas 28.vidusskolas
nolikums

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

 1. Nolikums nosaka Rīgas 28.vidusskolas (turpmāk – Skola) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.
 2. Skola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
 3. Skolu reorganizē un likvidē Rīgas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Lasīt tālāk…

rigas_domes_gerbonis

RĪGAS 28.VIDUSSKOLA

Reģ. Nr. 90000013606 Sliežu ielā 23,  Rīgā,  LV–1005,
tālrunis 67395842, fakss 67395842, e-pasts r28vs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Par Rīgas 28.vidusskolas
izglītojamo un viņu vecāku personas datu apstrādi

2018. gada 3. septembrī Nr.VS28-18-6-nts

Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas 28.vidusskola, Sliežu iela 23, Rīga, LV-1005, tālrunis +371 67395842, e-pasts r28vs@riga.lv) ir pārzinis Jūsu un Jūsu bērna datu apstrādei.

Informējam, ka Rīgas 28.vidusskola apstrādā Jūsu un Jūsu bērna personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Vispārīgā datu aizsardzības regula pieejama:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Lasīt tālāk…

rigas_domes_gerbonis

RĪGAS 28.VIDUSSKOLA

Reģ. Nr. 90000013606 Sliežu ielā 23,  Rīgā,  LV–1005,
tālrunis 67395842, fakss 67395842, e-pasts r28vs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

 

Kārtība, kas nosaka Rīgas 28.vidusskolas izglītojamo un pedagogu apbalvošanu

1. Vispārīgie jautājumi

Noteikumi par Rīgas 28. vidusskolas (turpmāk tekstā – Skola) izglītojamo, pedagogu un skolas darbinieku apbalvošanu nosaka kārtību, kādā tiek organizēta ikgadējā apbalvošana par sasniegumiem mācību un ārpusstundu darbā.

 1. Mērķis un uzdevumi

 

 • Veicināt Skolas izglītojamo intelektuālo attīstību, apgūstot izglītības programmu.
 • Motivēt izglītojamo ārpusstundu, radošo darbību, talantu izkopšanu.
Lasīt tālāk…

rigas_domes_gerbonis

RĪGAS 28.VIDUSSKOLA

Reģ. Nr. 90000013606 Sliežu ielā 23,  Rīgā,  LV–1005,
tālrunis 67395842, fakss 67395842, e-pasts r28vs@riga.lv

 

Pielikums_veidlapa sudzibai