rigas_domes_gerbonis

RĪGAS DOME

Reģistrācijas Nr.LV90000064250, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184,
e-pasts: riga@riga.lv

NOLIKUMS

Rīgas 28.vidusskolas
nolikums

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

 1. Nolikums nosaka Rīgas 28.vidusskolas (turpmāk – Skola) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.
 2. Skola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
 3. Skolu reorganizē un likvidē Rīgas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Lasīt tālāk…

rigas_domes_gerbonis

RĪGAS 28.VIDUSSKOLA

Reģ. Nr. 90000013606 Sliežu ielā 23,  Rīgā,  LV–1005,
tālrunis 67395842, fakss 67395842, e-pasts r28vs@riga.lv

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
RĪGAS 28. VIDUSSKOLĀ

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Rīgas 28.vidusskolas (turpmāk-Skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk- Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta otro punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas otro punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 28.11.2009.noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5. un 6. punktam, Ministru kabineta 27.03.2010. noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” , Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumiem un Skolas nolikumu.
 2. Noteikumi nosaka:
  2.1. skolēnu, viņu vecāku un citu personu rīcību skolā un tās organizētajos pasākumos;
  2.2. izglītības procesa organizāciju;
  2.3. skolēnu tiesības un pienākumus;
  2.4. atbildību par noteikumu neievērošanu.
 3. Noteikumu ievērošana visiem skolēniem ir obligāta.
 4. Skolēni un viņu vecāki ar šiem Noteikumiem tiek iepazīstināti mācību gadasākumā (septembrī), iepazīšanos apstiprinot ar parakstiem.
Lasīt tālāk…