Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pielikums
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
28.10.2016. rīkojumam Nr. 1345-rs

Rīgas 28.vidusskolas veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016.gadā

(saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam realizācijas plānu 2016.-2017.gadam)

Nr.p.k.Korupcijas
riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks
Korupcijas risksKorupcijas risku iespējamības novērtējumsKorupcijas risku seku nozīnīguma novērtējumsPiedāvātie pretkorupcijas pasākumiAtbildīgā personaPasākumu ieviešanas termiņšIzpilde
1.Personāla atlase un cilvēku resursu vadībaDienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: - radinieku un paziņu pieņemšana darbā.VidējaVidēja1. Publiskot Departamenta mājas lapā un iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota) internetā informāciju (sludinājumus) par visiem vakantajiem amatiem un amata
pretendentiem
prasībām, un
personāla atlasi
iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.
1. Iestādes vadītājs1. PastāvīgiIr izpildīts Publikācijas e- skola http://www.e- skola.lv/public/313 35.html Sākumskolas skolotāja;
Sociālo zinību skolotāja – 01.08.2016.
Vācu valoda 03.10.2016. personāla atlase notika atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai
2. Pārskatīt administratīvā un saimnieciskā personāla amata pienākumu atbilstību iestādes
funkciju vajadzībām dokumentos
nodrošināšanas un iestādes noteiktajam, izvērtēt personāla noslogotību un tā darba kontroles īstenošanu, veicot nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos un amatu sarakstos.
2. Iestādes vadītājs2. 31.05.2016.Skolas psihologs Rīkojums Nr. VS28- 16-50-rs
Skolas sociālais pedagogs Rīkojums Nr. VS28-16-51-rs Skolas logopēds Rīkojums Nr. VS28- 16-52-rs
Skolas bibliotekāre Rīkojums Nr. VS28- 16-53-rs
Apkopēju, laborantu, garderobistes, medicīnas māsas, strādnieka, ēkas dežurantu un uzraugu, sētnieku, lietvedes darba laiki noteikti amataprakstos
2.Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumusIespējama
- nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem, iespējama atsevišķu sadarbības partneru nepamatota lobēšana;
- amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā
VidējaAugsta1. Nodrošināt dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu atbilstoši arējiem normatīvajiem
aktiem un
Norādījumiem
(ziedojumu)
Maksājuma dokumentā, kurā izdevumi tiek segti no iestādes ziedojumu konta, kā arī aktā par mantisko vērtību dāvinājuma pieņemšanu norādīt Departamenta atļaujas datumu un numuru.
1. Iestādes vadītājs1. PastāvīgiAS “Riga Wood Baltic” 19.01.2016. preču pavadzīme rēķins RWB130000 14.04.2016 preču pavadzīme rēķins RWB131319
IKSD atļauja 07.09.2016. DIKS- 16-1545-dv
2. Pārskatīt iestādes sniegtos pakalpojumus (izglītības pakalpojumu līdzfinansējumu un citus maksas pakalpojumus) un, ja nepieciešams, iesniegt Departamentam rakstiskus priekšlikumus grozījumiem attiecīgajos Rīgas domes lēmumos.2. Iestādes vadītājs2. Līdz 01.06.2016.Izpildīts
Nav nepieciešamība iesniegt Departamentam rakstiskus priekšlikumus grozījumiem attiecīgajos Rīgas domes lēmumos.
3. Kontrolēt iestādes darbinieku – valsts amatpersonu amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju valsts amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā un nodrošināt Departamenta norādījumu amatu savienošanas jautājumos ievērošanu.3. Iestādes vadītājs3. PastāvīgiNav konstatēti pārkāpumi
4. Iestādes Darba kārtības noteikumos iekļaut prasību, kādā kārtībā amatu savienošana vai blakus darbs pie cita darba devēja jāsaskaņo ar iestādes vadību.4.Iestādes vadītājs4. 01.03.2016.Iestādes darba kārtības noteikumos ir noteikta kārtība atļaujas saņemšanai amatu savienošanai. Darba kārtības noteikumi 2. sadaļa 2.5. punkts
3.Izglītības un pedagoģiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstības normatīvajiem aktiem nodrošināšanaKorupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiemVidējaVidēja1. Veikt pārbaudi par visu darbinieku lietās nepieciešamo dokumentu (t.sk., izglītības, kvalifikācijas un darba stāžu apliecinošo dokumentu) esamību. Nodrošināt izglītības, kvalifikācijas, tālākizglītības, pedagoģiskā darba stāža apliecinošo dokumentu kopiju uzkrāšanu darbinieku personu lietās.1.Iestādes vadītājs1. 31.08.2016.Ir izpildīts.
Ir veikta pārbaude
par visu darbinieku lietās nepieciešamo dokumentu - izglītības, kvalifikācijas apliecinošo dokumentu esamību. M.Miķelsone, I.Bebriša
darba stāžu apliecinošo dokumentu esamību A.Ignace 30.08.2016.
2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaužu karšu esamību un to derīguma termiņiem.2.Iestādes vadītājs2. Ne retāk kā reizi ceturksnīIr izpildīt. S.Jerjomenko Datumi:
04.04.2016.
08.08.2016.
05.09.2016.
05.12.2016
3. Veikt pārbaudi par to, vai izglītojamo personas lietās un izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo.3.Izglītības iestādes vadītājs3. 31.10.2016.Ir izpildīts.
28.10.2016.
4. Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām:
1) par iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS, par pārbaudes rezultātiem noformējot aktu;
2) par iestādes administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi un nodrošināt, ka ne retāk kā reizi gadā ir pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra;
3) no trešajām personām, ar kurām ir noslēgti līgumi par šo trešo personu darbību iestāžu teritorijā, pieprasīt apliecinājumus par atbilstību Likuma prasībām.
4.Iestādes vadītājs4. 30.04.2016.Ir izpildīts Akts Nr.2/16 28.11.2016.


Ir izpildīts.


Ir izpildīts. 29.08.2016. Iekšlietu ministrijas informatīvais centrs. Apliecinājums 29.08.2016. Nr. 14- 10/7700 par ēdināšanas uzņēmuma darbiniekiem.
5. 1) Izstrādāt atsevišķu iekšējo normatīvo aktu vai ietvert regulējumu iestādes iekšējās kārtības noteikumos – “Kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas var ierasties un uzturēties izglītības iestādē un sekām kārtības neievērošanas gadījumā”.
2) Izvietot kārtību iestādē publiski pieejamā vietā un iestādes mājas lapā .
3) Iepazīstināt ar kārtību iestādes darbiniekus un izglītojamā vecākus.
5.Izglītības iestādes vadītājs5. 30.09.2016.Ir izpildīts. 07.12.2016. Rīkojums 07.12.2016. Nr.VS-16-56-rs Izvietots skolas vestibilā pie skolas dežuranta 07.12.2016. Informācija ievietota
skolas mājas lpp. 12.12.2016.
4.Finanšu līdzekļu racionālas izmantošanas kontrolēšana, novēršot neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā esošo valsts vai pašvaldības mantuKorupcijas riski saistīti ar neatļautu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, darbiniekam uzticētās mantas izmantošana ar mērķi iegūt personisku labumu, vai nav nodrošināta iekšējās kontroles sistēma krājumu un inventāra uzskaitei, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.VidējaVidēja1. Ja iestādē tiek plānots veikt publiskos iepirkumus, apstiprināt Iestādes attiecīgā gada iepirkuma plānu un publicēt internetā iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota).1.Iestādes vadītājs1. Līdz 01.03.2016.Iepirkumi netika plānoti un nebija
2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Departamentu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību2.Iestādes vadītājs2. Līdz 31.12.2016.Rīkojums Nr.VS28- 14-23-rs
Rīkojums Nr.VS-16- 150-rp
3. Nodrošināt inventāra un pamatlīdzekļu kustību atbilstoši Rīgas domes izpilddirektora 28.12.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.26 „Rīgas pilsētas krājumu un inventāra uzskaites kārtība", Departamenta 06.11.2013. rīkojumam Nr.1920-rs "Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitei”, 25.10.2013. rīkojumam Nr.1873-rs „Par norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam.3.Iestādes vadītājs3. PastāvīgiDaļēji
Audita pārbaudes laikā 19.08.2016.- 19.09.2016. Tika konstatēti atsevišķi pārkāpumi
4. Nodrošināt telpu lietošanas (iznomāšanas) līgumu noslēgšanu un nomas līgumu uzskaiti vienotajā elektroniskajā līgumu reģistrēšanas sistēmā atbilstoši Rīgas domes un Departamenta normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.4.Iestādes vadītājs4. PastāvīgiIr izpildīts
5. Pārbaudīt interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.5.Izglītības iestādes vadītājs5. PastāvīgiIr izpildīts Pārbaudi veica Inna Bebriša 29.08.2016.
5.Līdzfinansējum a saņemšanas par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas un citiem pakalpojumiem nodrošināšana atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībaiIespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.VidējaVidēja1. Nodrošināt izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma, nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rīgas domes lēmumiem un
Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Departamenta rīkojumiem par maksājumu dokumentu formu un līgumu noslēgšanas kārtību ar izglītojamo (audzēkņu) vecākiem.
1. Iestādes vadītājs1. Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesīIr izpildīts
Līgumi ar vecākiem No VS-16-8-lī līdz Vs28-16-97-lī
Inna Bebriša 05.06.2016.
2. Pārbaudīt un nodrošināt, ka atbildīgo darbinieku amata aprakstos ir iekļauti attiecīgie līdzfinansējuma vai dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas kontroles pienākumi, ja darbinieki šos pienākumus veic pastāvīgi.2. Iestādes vadītājs2. 01.04.2016.Nav nepieciešamība
6.Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšanaIespējama interešu konfliktu veidošanās iestādēZemaVidēja1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā.1. Iestādes vadītājs1. Līdz 01.04.2016.Ir izpildīts:
28.08.2015.
30.08.2016.
2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Departamentam.2. Iestādes vadītājs2. Līdz 31.12. 2016.Ir izpildīts:
15.12.2016.
3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapa).3. Iestādes vadītājs3. Līdz 01.02.2017.......
Lasīt PDF…