Jaunu skolēnu uzņemšana 10. klasē

Skola realizē vispārējās pamatizglītības un šādas vidējās izglītības programmas:

Uzņemšanas kārtība

Bez pārbaudes

Bez pārbaudes testiem 10. klasē tiek ieskaitīti skolēni, kuru mācību rezultāti atbilst šādām prasībām

6,0 – Vispārizglītojošā virziena
6,2 – Dabaszinību klasē
5,8 – Valsts aizsardzība

Pārbaudes testi

Skolēniem, kuru sekmju vērtējumi neatbilst pa kreisi minētajām prasībām ir jākārto iestājpārbaudījumi (tests), kuros tiek pārbaudītas zināšanas un prasmes pamatizglītības standarta ietvaros

Dokumenti

Dokumentus pieņem no 2018.gada 18.jūnija līdz 19.augustam skolas kancelejā.

Uzņemšana 1. klasē

Rīgas 28.vidusskola turpina audzēkņu uzņemšanu rindā uz 1.klasi no 5 gadu vecuma.
Vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē:

Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vecāki (aizbildņi) līdz katra gada 1.jūlijam attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz šādus dokumentus

Skatīt dokumentu